Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr FTY/81 4 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Programu Infrastrukturalnego

Program debata w czasie seminarium przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Pomiar stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Kursy w Łodzi
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej dla działania IV.1 PO RPW – Infrastruktura drogowa (pierwszy etap ewaluacji IV osi priorytetowej PO RPW)
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja gazów technicznych
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Działalność holdingów finansowych
 • Badania i analizy techniczne
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: strzeliński oraz dębicki

  Upoważnieni beneficjenci to: „POLBAF” S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLLYTAG S.A. , Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO” S.A., myjnie ręczna reda, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wichrowe Wzgórze” , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SAT-MONT” , Blirt SA, Elokon Polska , GET IT , Laminex Sp. z o.o., RM GASTRO POLSKA , Zakład produkcyjny wyrób mebli i trumien Roman Stencel, ATMOTERM S.A., Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Drona Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.