Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr KAD/57 3 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Programu Infrastrukturalnego

Agenda debata podczas warsztatu zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Analiza sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Odlewnictwo metali lekkich
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: toruński oraz pułtuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Tłuszczowe „OLMEX” w Katowicach Sp. z o.o., BIOMED Wytwórnia Surowców i Szczepionek S.A. , Fabryka Elementów Hydrauliki „”PONAR-WADOWICE” S.A., „ELSAT 21” S.C. , Stowarzyszenie Bugaj V , „GAJOS FASHION” , CERTIPOL , DC CONSULTANT CENTRUM ANALIZ I EKSPERTYZ EKONOMICZNYCH , Instytut Techniki Budowlanej, Leader Business Institute Anna Cywińska, SCHWINN POLSKA , Weblify Sp. z o.o., Handlopex S.A., ZETO-RZESZÓW , Agrohum Jakub Skowroński

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.