Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Audyt projektu – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem programu nr OOM/94 5 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja podczas seminarium obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Pomiar skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Spotkania team building w Sudetach
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program będzie omówiony w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: golubsko-dobrzyński oraz goleniowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Artur Czech HANDEL HURTOWY I OKREZNY ARTYKULAMI SPOZYWCZYMI, Zakłady Radiowe ELTRA S.A. , Owens – Illinois Polska S.A, ORIMA Marchwicki Jan, „RYNSAT” Zakład Radio-Telemechaniki Czesław Rynkowski, „Developer” , „YOUNG DIGITAL PLANET” , ECDF PRAWO , GLOBALINCENTIVE.PL , P.P.H.U. Stropex Sp. Jawna Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi, polish-courses.com Iwona Joanna Stempek , Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka Jawna, GOLAB , Medic Dental Jan Trembczyk, Drukarnia „A – Z Color” Andrzej Zecer

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.