Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją programu nr UXY/19 4 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Europejskiego Priorytetu Oświatowego

Porządek dyskusja w czasie seminarium przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Spotkania team building w Częstochowie
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: legnicki oraz głubczycki

  Upoważnieni beneficjenci to: F.H.U. „STOLARMET” Ryszard Rzadca, Cementownia „Ożarów” S.A., Auto-Gaz Elektromechanika Pojazdowa, Ultraviol sp.j. Pietras,Purgał,Wójcik, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim , Telewizja Kablowa Strzebielino , ALTOSOFT , Financial Partner Bogdan Moskalik, InLand , Larix Janusz Pieła Spółka jawna, PBI Portal Badań Internetowych, Theofinance , BMT International Sp. z o.o., WSK KRAKÓW , Polskie Centrum Marketingowe

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.