Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z raportowaniem programu nr HBC/81 5 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Panatlantyckiego Programu Spójności

Porządek debata podczas warsztatu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Audyt efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale konferencyjne Kursy w Rzeszowie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa roślin włóknistych
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Działalność organizacji profesjonalnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: płocki oraz ostrołęcki

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangzhou Fangcun Longxi Metal Products Factory, Przeds. Budownictwa Inżynieryjnego WPBK Sp. z o.o., Autogaz Łomnicki-Tech, CS Sp. z o.o., Stowarzyszenie Sympatyków TV SAT PEGAZ , PHU „ANTENA-SZAMOTUŁY” S.C. Roman Sujak i Piotr Zieliński, 6MEDIA , Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o., Instalcompact Sp. z o.o., Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej „ICHEM” , Restauro , Vulcan Power , BJP Group sp. z o.o., PHUP Agora Wojciech Pstrzoch, Polski Bank Komórek Macierzystych

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.