Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem projektu nr GOG/12 5 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Oświatowego

Program dyskusja podczas konferencji przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Analiza jakości implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodki na Szkolenia w Kazimierzu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wielicki oraz krośnieński

  Upoważnieni beneficjenci to: „WÓLCZANKA” S.A., Częstochowska Huta Szkła S.A., Gopol Serwis Sp. z o.o., RJ-Bruk-Bud – Radosław Jackowiak, Stowarzyszenie „DĄBROWA SKY” , TRANSMITEL Sp. z o.o. , BRASTER Sp z o.o., Fotka.pl Sp. z o.o., JAKUSZ Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz, Nowoczesne Technologie Produkcji , Sevroll-System Sp. z o.o., WAWINFO , Ankh IT Solutions Adam Gajda, Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, Grupa Advertis Paweł Gardasiewicz

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.