Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr RZZ/54 3 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Amerykańskiego Programu Wyrównawczego

Agenda debata podczas spotkania obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Weryfikacja stopnia implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Wyjazdy integracyjne w Karkonoszach
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
 • Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Szkoły podstawowe
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: świdnicki oraz otwocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Wagonów „PAFAWAG” Sp. z o.o., PZZ „BRZEG” S.A. , Security Car System – Systemy zabezpieczające pojazdów, Active-Reh Sprzęt Rehabilitacyjny i Ortopedyczny, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARTON Mariusz Trąbczyński, ISTS Sp. z o.o. , BERICAP POLSKA Sp. z o.o., Fundacja Aurea Mediocritas, Inter WW , OLSOFT , SIGARDEN , Travel Rent Piotr Szumski, Elektronika i Telematyka Drogowa Sp. z o.o , ECOBACK , AUTO-DUKAT Jarosław Dukaczewski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.