Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Audyt projektu – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem programu nr RGL/87 7 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Szwajcarskiego Trustu Spójności

Agenda dyskusja podczas panelu obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Analiza stopnia implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek na Wyjazdy integracyjne w Mikołajkach
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (w kontekście wdrażania 8.1.2)
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Szkoły podstawowe
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: rawski oraz lubaczowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A., Zakłady Chemiczne „BONARKA” Sp. z o.o, PREMET S.A., Myjnia samochodowa TAKO, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „CENTRUM” Zgierz , KOLOR SAT Leonard Suski , AWACOM , f-time Tomasz Dobosz, INNpuls Sp. z o.o., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Papiery Powlekane „PASACO” , Zakład Usługowy ROSA Sp. z o.o., INSTAC Sp. z o.o., Progon System Paweł Musiał, Grupa Advertis Paweł Gardasiewicz

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.