Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr ACR/77 3 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Trustu Oświatowego

Porządek debata podczas panelu obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Ocena jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Spotkania team building w Rucianem
 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: rycki oraz kolbuszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „BETA”, Przeds. Budownictwa Inżynieryjnego WPBK Sp. z o.o., Bydgoskie Fabryki Mebli S.A., ASENIC Jacek Kurek, Instalacja i Konserwacja Urządzeń Telekomunikacyjnych i Teletransmisyjnych „AZART” Wiesława Zwolak, Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Cementowni „Ożarów” , AB Industry , eZarządzanie Sp. z o.o., Instytut Włókiennictwa, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA sp. z o.o., REC Solutions Sp. z o.o., WAKCYMED , Lauren Peso Polska, FHT EXPORT-IMPORT Krzysztof Kędzierski, GÓR-BUD Grzegorz Górski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.