Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr FCIJ/48 7 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Amerykańskiego Priorytetu Spójności

Program debata podczas panelu obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Analiza jakości implementacji celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja piwa
 • Produkcja opakowań z metali
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: bocheński oraz sokołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „E.Wedel” S.A., RAWENT S.A., Art Garage Wiktor Winiarczyk, „ELSAT 21” S.C. , Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej RETKINIA , Zakład Montażu i Konserwacji TV-SAT Zbigniew Burghardt, Camino , CORE Arkadiusz Stanoszek , Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio, NEXUM Sp. z o.o., Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys, WKG Trading , Laurus sp. z o.o., Rudnik Sp z o.o., Zakład Mechaniczny Sławomir Żebrowski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.