Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr ALX/97 4 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Trustu Pomocowego

Plan debata podczas seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Warsztaty w Szklarskiej Porębie
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program zostany omówiony pod kątem wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Łódź oraz łomżyński

  Upoważnieni beneficjenci to: F.H.U. „STOLARMET” Ryszard Rzadca, Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENTA S.A., DROBIMEX Sp. z o.o., „””RYB-TUR”” I.Kamiński &Co., P.P.U.H. M-SAT Janusz Miazek, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mechanik” , 3MAY Katarzyna Lepietuszko, CORE Arkadiusz Stanoszek , jPALIO , Nasze Ligi Piotr Pyziak Spółka Komandytowa, QUANTUM SOFTWARE , Zakłądy Urządzeń Kotłowych Stąporków , Ankh IT Solutions Adam Gajda, Pro-Unit s.c. Michał Szczygielski, Bartosz Wierzbicki, Wytwórnia Suszarń Kazimierz Rokicki

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.