Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr CAF/72 1 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Społecznego

Harmonogram debata podczas panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Pomiar sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodki na Konferencje w Karkonoszach
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt zostany omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Fundusze emerytalne
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Nowy Sącz oraz poznański

  Upoważnieni beneficjenci to: „Hydrobudowa- 6” S.A., PT – SB „TRANSBUD-KATOWICE” S.A., PPUH””Tomex „”Tomasz Czarnowski, „PORION” Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Odbiorców Telewizji Satelitarnej „ISKRA” , Stream Communications Sp. z o.o. , BC HUTNIK Bobkiewicz, Cholewiński spółka jawna, DONEVA , Inforsys SA, MAKRUSZ S.A., Squadbit sp. z o. o., Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, APLISENS , Polski Serwis Floty Sp. z o.o., Studio Sonica Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.