Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z finalizacją programu nr NPY/56 1 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Priorytetu Społecznego

Harmonogram dyskusja w czasie panelu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Ocena jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele Na Kursy w Beskidach
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie omówiony pod kątem wpływu w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: gostyniński oraz buski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „Pozmeat” w Poznaniu S.A., ZPBG Stomil S.A., Pol-Cars Skup Aut za Gotówkę, EcoPitStop Mobilna myjnia parowa, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOP-MIX KM S.C., TELKONET Sp. z o.o. , Biuro Plus „AS OFFICE” Stefan Krzanowski, E-korki PL Group , Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, MELLE , TAXUS SI Spółka z ograniczona, W2M , BOSS BROWAR WITNICA S.A., VARIO TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Gruppo Bitumi Poland Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.