Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr FGX/71 9 1 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Panatlantyckiego Trustu Oświatowego

Plan dyskusja w czasie konferencji przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Analiza stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Spotkania Integracyjne
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa tytoniu
 • Produkcja klejów
 • Produkcja motocykli
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność portali internetowych
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: puławski oraz kętrzyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Boczoń Jan Firma Remontowo Budowlana, ZARAT S.A., Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A., ABC Auto Myjnia Fenix-Pro, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” , Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska „DOM” , Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, EUROSTAR SYSTEM, Grafmaj AM Aneta Szczublińska, MAG-EUROPE , Salutaris Sp. z o.o., Unison , eXant Software Polska Sp. z o.o., Wirtuale.pl Sp. z o.o., Wojciech Stanisław Szewczak, Iwona Szewczak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aster Dental”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.